top of page
Search

IOPC Reference - 2022/173746

IOPC Reference - 2022/173746

Inbox


from: !enquiries <enquiries@policeconduct.gov.uk>

to: "shanpanigrahi3000@gmail.com" <shanpanigrahi3000@gmail.com>

date: 24 Aug 2023, 15:32

subject: IOPC Reference - 2022/173746

mailed-by: policeconduct.gov.uk

Signed by: policeconduct.gov.uk

security: Standard encryption (TLS) Learn more

: Important mainly because it was sent directly to you.


Hello Dr Shantanu Panigrahi,

I am writing to you regarding your recent contact with the Independent Office for Police Conduct (IOPC).

In regards to your recent email contact with the IOPC, we have noted instances of abusive language towards our staff. The IOPC will not tolerate behaviour of this nature towards our staff. It is for this reason we have chosen to restrict your contact with the Customer Contact Centre (CCC).

Your telephone and email contact is now fully restricted; you will be unable to contact us via telephone or email, any calls from you will be terminated and emails will be filed with no further action.

You may still write to the IOPC via the post. However, please be advised we may place further restrictions if we deem it necessary in the future.

Kind regards

Customer Contact Centre

Independent Office for Police Conduct (IOPC)

PO Box 473

Sale

M33 0BW

Email: enquiries@policeconduct.gov.uk

Website: www.policeconduct.gov.uk

Twitter: @policeconduct

We welcome correspondence in Welsh. If you contact us in Welsh, we will respond in Welsh and this will not delay our reply.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Os cysylltwch â ni yn Gymraeg, fe gewch ymateb yn Gymraeg, heb arwain at oedi.

Find out how we handle your personal data

How satisfied were you with your experience with the IOPC’s Customer Contact Centre? Let us know by taking this short survey.


All information will be treated in accordance with the Data Protection Act. Os bydd arnoch angen yr arolwg hwn yn Gymraeg, cysylltwch â ni ar userfeedback@policeconduct.gov.uk os gwelwch yn dda.

Frequently asked questions | Independent Office for Police Conduct (IOPC)

https://www.policeconduct.gov.uk/complaints/guide-to-complaints-process

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to you in Welsh and this will not lead to delay.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg. Byddwn yn ymateb i chi yn y Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.

This message and its content may contain confidential, privileged or copyright information. They are intended solely for the use of the intended recipient. If you received this message in error, you must not disclose, copy, distribute or take any action which relies on the contents. Instead, please inform the sender and then permanently delete it. Any views or opinions expressed in this communication are solely those of the author and do not necessarily represent the views of the IOPC. Only specified staff are authorised to make binding agreements on behalf of the IOPC by email. The IOPC accepts no responsibility for unauthorised agreements reached with other employees or agents. The IOPC cannot guarantee the security of this email or any attachments. While emails are regularly scanned, the IOPC cannot take any liability for any virus that may be transmitted with the internet. The IOPC communication systems are monitored to the extent permitted by law. Consequently, any email and or attachments may be read by monitoring staff.

Gall y neges hon a'i chynnwys gynnwys gwybodaeth gyfrinachol, freintiedig neu hawlfraint. Fe'u bwriedir at ddefnydd y derbynnydd arfaethedig yn unig. Os derbynioch y neges hon mewn camgymeriad, mae'n rhaid i chi beidio â datgelu, copïo, dosbarthu na chymryd unrhyw gamau sy'n dibynnu ar y cynnwys. Yn hytrach, rhowch wybod i'r anfonwr ac yna dilëwch ef yn barhaol. Mae unrhyw farn neu safbwyntiau a fynegir yn y cyfathrebiad hwn yn eiddo i’r awdur yn unig ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn yr IOPC. Dim ond staff penodedig sydd wedi'u hawdurdodi i wneud cytundebau rhwymol ar ran yr IOPC trwy e-bost. Nid yw’r IOPC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gytundebau anawdurdodedig y daethpwyd iddynt â gweithwyr neu asiantau eraill. Ni all yr IOPC warantu diogelwch yr e-bost hwn nac unrhyw atodiadau. Tra bod negeseuon e-bost yn cael eu sganio’n rheolaidd, ni all yr IOPC gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw firws y gellir ei drosglwyddo â’r rhyngrwyd. Mae systemau cyfathrebu’r IOPC yn cael eu monitro i’r graddau a ganiateir gan y gyfraith. O ganlyniad, gall unrhyw e-bost a/neu atodiadau gael eu darllen gan staff monitro.

...


[Message clipped] View entire message

10 views0 comments

Recent Posts

See All

IS THIS OF INTEREST?

IS THIS OF INTEREST? Yahoo/Sent Shantanu Panigrahi From:shantanupanigrahi@yahoo.com To:georgia.moss@legalvision.co.uk Tue, 18 Jun at 12:00 Dear Georgia I thought that you should be aware of this sinis

Re: Digital PR

Re: Digital PR Inbox from:    Shantanu Panigrahi <shanpanigrahi3000@gmail.com> to:          Leslie Morgan <leslie@websitemakings.com> date:     18 Jun 2024, 11:46 subject:               Re: Digital PR

コメント


bottom of page